Spotykalnie - LGD - strona pimbp

Przejdź do treści
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Spotykalnie Ziemi Gotyku!
 Zadanie „Utworzenie Spotykalni Ziemi Gotyku”
 
Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, w ramach którego zostanie utworzonych 5 Spotykalni przy ośrodkach kultury lub bibliotekach oraz dodatkowe miejsca przy świetlicach wiejskich.
Wskazane miejsca:
 • Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance
 • Świetlica wiejska w Dębinach
 • Świetlica wiejska w Pigży
 • Galeria Spotkań w Łysomicach (ul. Sadowa 2c)
 • Świetlica wiejska w Świerczynkach
 • Biblioteka w Turznie
 • Świetlica przy parafii w Papowie Toruńskim
 • Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim
 • Świetlica wiejska w Zegartowicach
 • Świetlica wiejska w Nowym Dworze Królewskim
 • Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
 • Świetlica wiejska w Dziemionach
 • Świetlica wiejska w Grzywnie
 • Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
 • Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży
W każdej spotykalni w okresie od maja do października 2023 roku będą odbywały się zajęcia z animatorem oraz warsztaty o różnej tematyce np. warsztaty rękodzielnicze, zielarskie, kulinarne, krawieckie, rekreacyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne, itp. Przewidziana jest również organizacja większych wydarzeń/spotkań integracyjnych dla uczestników oraz mieszkańców.
Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Gotyku (tj gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża), którzy ukończyli 6 rok życia i złożyli dokumenty rekrutacyjne do projektu. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Dodatkowo premiowane będą osoby z niepełnosprawnościami lub ze względu na wiek: osoby do 25 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia.
Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?
Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Rekrutacyjnego, należy zgłosić od 3 do 17 kwietnia 2023 r. włącznie. Wraz z Formularzem należy dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkiwanie na obszarze LGD Ziemia Gotyku szczegółowo wskazany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu (także w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną) lub dostarczenie ich do koordynatora gminnego. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dla każdej Spotykalni prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne (podstawowa i rezerwowa). Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej dostępny dla danej Spotykalni limit uczestników.
Wsparciem zostanie objętych 150 mieszkańców. W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio 30 osób.
Biuro Projektu: Łysomice, ul. Sadowa 2C
Czynne w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w  godz. 15.30-17.30
Email: spotykalnie@ziemiagotyku.com
Marta Dembińska tel. 607-745-091
Marta Kruszczyńska tel. 731-777-840
Koordynatorzy gminni:
Gmina Łubianka: Agata Surowiec tel. 667 743105
Gmina Łysomice: Marek Komuda tel. 508 394 503
Gmina Papowo Biskupie: Joanna Kańczewska tel. 604 219 049
Gmina Chełmża: Justyna Błaszczyk tel. 691 774 376
Gmina Miasta Chełmża: Tomasz Szreiber tel. 603 416 256
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIBLIOTEKA UCZESTNICZY W PROGRAMACH:
Wróć do spisu treści